<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d34111665\x26blogName\x3dMacam-macam\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://macam-rojak.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://macam-rojak.blogspot.com/\x26vt\x3d7709037535980354840', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

 

Macam-macam Perkara,macam-macam hal,Lagu Ada,Software Ada,Handphone Ada,Berita-News Ada,video ada,Apa-apa pun Ada

Google

Perubahan kiblat bukti ketaatan umat

Lambang konsep kepatuhan mutlak terhadap segala perintah, suruhan agama

ANTARA peristiwa penting dan bersejarah berlaku kepada diri Rasulullah serta Muslimin pada bulan Syaaban ialah peristiwa perubahan arah kiblat daripada menghadap Masjidil Aqsa di Baitulmaqdis ke arah Masjidil Haram (Kaabah) di Makkah al-Mukaramah.

Kisah perubahan kiblat ini terjadi pada tahun kedua hijrah. Rasulullah SAW menunaikan solat menghadap ke Baitulmaqdis selama 16 atau 17 bulan. Namun, baginda ingin menghadap ke arah Kaabah sebagai kiblatnya. Selepas diperintahkan Allah untuk berpaling ke Kaabah, solat pertama dilakukan baginda ialah solat Asar yang diikuti oleh beberapa orang sahabat.

Sesudah itu, seorang sahabat keluar dari masjid dan melihat di dalam masjid yang lain orang sedang rukuk dan masih menghadap ke arah Baitulmaqdis. Maka dia berseru: Demi Allah SWT, aku bersaksi bahawa aku bersolat bersama Nabi Muhammad menghadap ke Kaabah di Makkah. Kemudian orang yang bersolat itu terus berpusing menghadap ke Kaabah dalam solat itu juga. (Hadis riwayat Bukhari).


Ibnu Sa'ad di dalam kitab al-Tabaqat ada meriwayatkan bahawa Rasulullah sedang melawat Ummu Bisyr bin al-Barra' bin Mabrur di kawasan Bani Salamah. Beliau menyediakan jamuan untuk Rasulullah dan sahabatnya. Apabila tiba waktu solat zuhur, baginda bersolat di masjid perkampungan itu. Ketika baginda berada dalam rakaat yang kedua, turun wahyu daripada Allah memerintahkannya agar menukar arah dari Masjidil Aqsa ke arah Kaabah di Masjidil Haram.

Baginda terus berpaling menghadap ke arah Kaabah ke sudut bertentangan dengan mizab (saluran emas) dengan pusingan 180 darjah dan terus menyambung baki solatnya. Oleh kerana itu masjid itu dinamakan Masjid Qiblatain yang masih lagi ada di Madinah dan adalah salah satu tempat lawatan oleh jemaah yang mengerjakan umrah mahupun haji di sana.

Imam Bukhari juga ada meriwayatkan daripada Abdullah ibnu Umar ketika orang bersolat subuh di masjid Quba', tiba-tiba datang berita mengatakan Rasulullah diarahkan supaya menghadap ke Kaabah, maka mereka pun berpaling ke arah itu.

Mengenai perbezaan riwayat berkenaan perubahan kiblat di atas, al-Hafiz Ibnu Hajar ada menjelaskan bahawa solat pertama ke arah Kaabah ialah solat di Bani Salamah di masjid Qiblatain iaitu solat zuhur. Solat pertama menghadap kiblat di Masjid Nabawi pula ialah solat asar. Manakala solat subuh pula ialah di masjid Quba.

Setelah berlaku perubahan kiblat itu, orang munafik dan kaum Yahudi meragui kejadian itu lalu bertanya: Apakah yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat yang mereka hadapi selama ini? Oleh sebab itu, Allah menurunkan ayat 142 sebagai jawapan kepada pertanyaan yang sengaja dilontarkan oleh kaum Yahudi sebagai bahan ejekan dan sindiran untuk mengelirukan kaum Muslimin. Sehubungan itu, Allah berfirman yang bermaksud: Orang yang bodoh itu akan berkata: Apakah yang menyebabkan orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka hadapi selama ini? Katakanlah (wahai Muhammad): Timur dan Barat itu kepunyaan Allah s.w.t. (maka ke mana saja diarahkan Allah untuk menghadap, maka wajiblah dipatuhi). Allah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.'' (Surah al-Baqarah, ayat 142)

Perubahan arah kiblat ini adalah satu tamparan yang cukup hebat kepada kaum Yahudi yang selama ini begitu berbangga dengan kiblat mereka iaitu Baitulmaqdis sehingga mereka mencemuh dan mengejek umat Islam kerana terpaksa bergantung dan mengikut mereka walaupun dalam menentukan arah solat pada ketika itu.

Malah, kewajipan bersolat menghadap kiblat adalah satu perintah dan ketetapan daripada Allah dan sesiapa saja tidak boleh mempersoalkan mengapa perlu menghadap ke Kaabah apabila melakukan solat. Inilah sebenarnya konsep ketaatan dan kepatuhan yang mutlak hanya kepada Allah saja dalam apa juga keadaan dan tidak boleh disamakan dengan ketaatan kepada makhluk.

Berkaitan dengan Kaabah, Rasulullah pernah bersabda: Kaabah itu kiblat bagi orang yang di dalam masjid dan masjid itu bagi orang yang di Tanah Haram (Makkah) itu kiblat bagi penduduk bumi dari barat hingga ke timur daripada umatku. (Hadis riwayat Al-Qurthubi).

Kemuncak daripada peristiwa ini ialah ia melambangkan kebenaran daripada Allah untuk kembali berkiblatkan Kaabah, sekali gus ia adalah contoh doa Rasulullah yang dikabulkan oleh Allah. Ini disebabkan Rasulullah sudah lama mengangkat tangannya berdoa dan memandang ke langit meminta pertukaran kiblat ke Kaabah. Permintaan Rasulullah itu diperkenankan oleh Allah pada Syaaban.

Selanjutnya, sebahagian kaum Muslimin berkata: Kami ingin mengetahui mengenai orang yang meninggal dunia sebelum pemindahan kiblat (dari Baitulmaqdis ke Kaabah). Bagaimana juga dengan ibadat solat kami sebelum ini ketika kami masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka turunlah ayat 143 surah al-Baqarah yang menegaskan bahawa Allah s.w.t. tidak akan mensia-siakan iman mereka yang beribadah mengikut ketentuan ketika itu.

Firman Allah yang bermaksud: Dan demikianlah Kami jadikan kamu (umat Muhammad) sebagai satu umat pilihan dan pertengahan supaya kamu menjadi pemberi keterangan (saksi) kepada umat manusia (tentang kebenaran dan kebatilan), dan Rasulullah akan menjadi saksi kebenaran kamu. Dan Kami jadikan kiblat yang dahulu itu hanyalah sebagai ujian untuk mengetahui siapakah yang benar-benar mengikut Rasul dan siapa pula yang berpaling tadah.

�Sesungguhnya (peralihan arah kiblat) itu sangat berat kecuali kepada orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan mensia-siakan dan menghilangkan keimanan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengasihani dan Merahmati orang yang beriman.� (Surah al-Baqarah, ayat 143).

Mafhum ayat suci di atas menegaskan kedudukan umat Islam sebagai umat pilihan dan pertengahan serta akan menjadi saksi pada hari akhirat kepada umat yang sebelum ini.

Oleh Dr Engku Ahmad Zaki Engku Alwi

posted by Abu71 @ 16:55,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home