<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d34111665\x26blogName\x3dMacam-macam\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://macam-rojak.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://macam-rojak.blogspot.com/\x26vt\x3d7709037535980354840', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

 

Macam-macam Perkara,macam-macam hal,Lagu Ada,Software Ada,Handphone Ada,Berita-News Ada,video ada,Apa-apa pun Ada

Google

Microsoft uji perkhidmatan YouTube


Microsoft mengeluarkan versi beta ''Soapbox on MSN Video,''yang direka bagi membolehkan pengguna muat turun video peribadi untuk dikongsi secara dalam talian.

Pesaing Microsoft, enjin carian Google, Yahoo dan America Online sudah mengadakan kerja sama dengan YouTube dengan menawarkan perkhidmatan perkongsian video masing-masing.

YouTube yang pantas mendapat sambutan rakyat Amerika Syarikat telah dipilih majalah Time dalam senarai 50 laman web paling popular Julai lalu.

Microsoft berkata, ujian ke atas Soapbox terhad bagi pengguna di AS.

Soapbox akan ditampilkan pada laman MSN Video dengan integrasi Windows Live Spaces dan perisian Live Messenger, kata Microsoft.

'Pengurus Besar Hiburan dan Perkhidmatan Video MSN Microsoft, Rob Bennett, berkata Soapbox direka bagi membolehkan pelanggan mengambil bahagian dalam pengalaman kandungan.

'Dengan menambah perkhidmatan video dimuat turun oleh pelanggan, kami meningkatkan lagi pelaburan semasa dalam kandungan secara komersial dan asli pada video MSN.' katanya.

Soapbox dilaporkan direka bagi menjadikan muat turun video lebih mudah dan membolehkan pelanggan mencari atau berkongsi klip tanpa gangguan.

Maklumat lanjut boleh didapati pada laman web http://soapbox.msn.com.

Microsoft menyifatkan MSN Video sebagai salah satu perkhidmatan melayari video dalam web terbesar dan berkata lebih 11 juta menonton klip video setiap bulan. Laman web MSN melayari klip video berita, hiburan, dan sukan daripada lebih 45 rakannya termasuk Today, FOX Sports, JibJab Media Inc dan Fox Entertainment Group, kata Microsoft. - AFP

Labels:

posted by Abu71 @ 20:07,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home